Jednota Sokol Trenčín

Stanovy o.z. Jednota Sokol Trenčín

Článok 1.

Názov a sídlo organizácie

 1. Jednota SOKOL Trenčín je dobrovoľným, nezávislým, demokratickým a politicky nezávislým združením fyzických a právnických osôb na území Slovenskej republiky.
 2. Jednota SOKOL Trenčín je základným článkom organizačnej štruktúry Sokola na Slovensku a členom Považskej župy M.R.Štefánika.
 3. Sídlom Jednoty SOKOL Trenčín je Trenčín, Mládežnícka č.2, PSČ 911 01.
 4. Jednota SOKOL Trenčín je právnickou osobou, ktorej právna subjektivita vznikla registráciou na Ministerstve vnútra SR v súlade so zákonom č. 83/1990 Zb. O združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

Článok 2.

Hlavné ciele a poslanie

 1. Jednota SOKOL Trenčín umožňuje svojim programom všetkým občanom širokú pohybovú aktivitu, a tým sa stará o fyzické a duševné zdravie spoločnosti. Hlavným programovým cieľom je rozvoj telesných, duchovných a mravných hodnôt každého člena v náväznosti na rozvoj demokratickej spoločnosti.
 2. Jednota SOKOL Trenčín vychádza pri uskutočňovaní svojho hlavného cieľa z programového diela Dr. Miroslava Tyrša a Dr. Ivana Branislava Zocha a z duchovného odkazu T.G.Masaryka a M.R. Štefánika.
 3. Jednota SOKOL Trenčín je členom Svetového zväzu sokolstva. Spolupracuje so zahraničnými sokolskými organizáciami pri šírení a rozvíjaní ideí sokolstva. Vzájomné vzťahy upravuje zmluvami a dohodami.
 4. Jednota SOKOL Trenčín sa svojim zameraním hlási k celosvetovému hnutiu “Šport pre všetkých”, vyhláseného Medzinárodným olympijským výborom.
 5. Jednota SOKOL Trenčín dbá o zvyšovanie telesnej zdatnosti a zlepšenie zdravia svojich členov, kladie dôraz na harmonický rozvoj osobnosti po stránke telesnej, estetickej, duchovnej a mravnej. Cieľavedome vychováva svojich členov k dodržiavaniu disciplíny, vlastenectva, humanizmu, demokracii, a tým k podpore občianskej spoločnosti.
 6. Pre splnenie svojich cieľov Jednota SOKOL Trenčín:
  • vytvára podmienky a zabezpečuje pravidelnú činnosť v oddieloch všestrannosti a v športových oddieloch,
  • organizuje a riadi telocvičnú, športovú a turistickú činnosť, pobyt v prírode vrátane súťaží a akcií hromadného charakteru,
  • propaguje a rozvíja tradície a ideály, prehlbuje a šírí poznanie sokolskej telesnej a mravnej výchovy, usiluje sa o ich všeobecné uplatnenie, vydáva rozširuje knihy, časopisy a publikácie slúžiace sokolskému hnutiu,
  • podieľa sa na organizovaní vlastných akcií v oblasti telesnej kultúry a na rozvoji kultúrneho a spoločenského života,
  • zabezpečuje telovýchovný proces po stránke metodickej s cieľom stále zdokonaľovať a prijímať progresívne myšlienky, formy a činnosti s rešpektovaním etických zásad Medzinárodného olympijského výboru, hlavne boja proti negatívnym návykovým prostriedkom,
  • spolupracuje s telovýchovnými a športovými organizáciami, organizáciami detí a mládeže, organizáciami tretieho sektora a ďalšími záujmovými organizáciami v SR a v zahraničí,
  • podporuje integráciu postihnutých a menej zdatných detí a dospelých do telovýchovných, športových, kultúrnych a spoločenských podujatí a činností,
  • zastupuje a podporuje svojich členov a obhajuje ich záujmy v záležitostiach dotýkajúcich sa ich činnosti v sokolskom hnutí,
  • spolupracuje a podieľa sa pri príprave a realizácii sokolských zletov,
  • archivuje súčasnú a historickú dokumentáciu,
  • v spolupráci so zastupiteľskými zbormi, orgánmi štátnej správy a telovýchovnými organizáciami vytvára podmienky pre rozvoj činnosti,
  • stará sa o vzdelávanie a zvyšovanie kvalifikácie cvičiteľov, trénerov a funkcionárov.

Článok 3.

Členstvo v Jednote

 1. Členstvo v jednote je dobrovoľné a otvorené. Členom sa môže stať každý občan žijúci na území SR, ktorý súhlasí so stanovami a má záujem v organizácii pracovať. Členmi môžu byť dospelí, dorast, deti. Deti do veku 15 rokov môžu byť členmi na základe písomného súhlasu zákonného zástupcu. O prijatí za člena rozhoduje v mimoriadnych prípadoch predsedníctvo jednoty. Dokladom o členstve je platný členský preukaz.
 2. Členstvo zaniká:
  1. vystúpením na základe písomného oznámenia,
  2. úmrtím,
  3. neplnením si finančných a iných záväzkov voči jednote min. 2 roky,
  4. vylúčením:
   • pre porušenie stanov jednoty,
   • pre porušenie sokolskej disciplíny a cti,
   • pre právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin.

Návrh na vylúčenie člena podáva vedúci oddielu na schôdzi predsedníctva jednoty písomne alebo ústne s presným uvedením dôvodu. Návrh prerokuje predsedníctvo jednoty. Člen, ktorého sa to týka musí byť pozvaný aspoň 7 dní vopred na rokovanie predsedníctva. Uznesenie o vylúčení člena musí predsedníctvo oznámiť vylúčenému členovi. Vylúčený člen sa môže do 14 dní od doručenia oznámenia odvolať na predsedníctvo župy, ktoré s konečnou platnosťou rozhodne.

Vylúčený člen sa môže uchádzať znovu o členstvo len vo svojej jednote. O jeho znovuprijatí rozhoduje predsedníctvo jednoty.

Zánikom členstva nezaniká povinnosť uhradiť dlžnícke čiastky a záväzky.

Článok 4.

Práva a povinnosti členov

Člen má právo:

Člen je povinný:

Článok 5

Orgány Jednoty

 1. Orgánmi jednoty sú:
  • členská schôdza jednoty,
  • predsedníctvo jednoty,
  • dozorná a kontrolná komisia jednoty.
 2. Členská schôdza jednoty
  1. je najvyšším orgánom jednoty, zvoláva ju predsedníctvo jednoty najmenej jedenkrát ročne,
  2. na členskej schôdzi sa môžu zúčastňovať všetci členovia jednoty (nad 18 r.) a to s hlasom rozhodujúcim,
  3. podľa záujmu členov si oddiel určuje na členskú schôdzu ľubovoľný počet delegátov s hlasom rozhodujúcim,
  4. členská schôdza je uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina delegátov a uznesenia odsúhlasí nadpolovičná väčšina prítomných, pri rozhodovaní o zrušení jednoty je potrebná najmenej dvojtretinová väčšina,
  5. na prerokovanie zvlášť dôležitých neodkladných záležitostí zvoláva predsedníctvo mimoriadnu členskú schôdzu:
   • na základe uznesenia dvojtretinovej väčšiny členov predsedníctva,
   • na základe žiadosti aspoň jednej tretiny členov,
   • na základe žiadosti DaKK (v mimoriadnych prípadoch),
  6. členská schôdza:
   • schvaľuje vlastné stanovy a poriadky jednoty, ich zmeny a doplnky, symboly jednoty,
   • prerokúva a schvaľuje správu predsedníctva o činnosti a výsledkoch hospodárenia jednoty v minulom období, plán činnosti a rozpočet pre budúce obdobie, správu DaKK,
   • volí a odvoláva starostu, miestostarostu, náčelníka a náčelníčku, ďalších členov predsedníctva a dozornú a kontrolnú komisiu vrátane náhradníkov a delegátov do vyšších orgánov Sokola na Slovensku,
   • rozhoduje o zásadných otázkach hospodárenia a podnikateľských aktivít,
   • vyjadruje sa k členstvu v župe,
   • rozhoduje o zániku jednoty.
 3. Predsedníctvo jednoty
  1. je výkonným orgánom jednoty, riadi činnosť a zodpovedá za ňu medzi členskými schôdzami. Volebné obdobie predsedníctva trvá štyri roky, pokiaľ členská schôdza neurčí inak.
  2. po svojom zvolení ustanoví ďalších členov do funkcií podľa potreby,
  3. zabezpečuje plnenie uznesení členskej schôdze jednoty a vyšších orgánov Sokola na Slovensku,
  4. rozhoduje o konkrétnych opatreniach v hospodárení jednoty, hlavne schvaľuje zmluvy o nadobúdaní majetku, o zriaďovaní hospodárskych zariadení a realizovaní investičných prác,
  5. vytvára podmienky pre stály rozvoj jednoty,
  6. zriaďuje podľa potreby odborné komisie a dohliada na ich činnosť,
  7. kooptuje do predsedníctva na uvoľnené funkcie zvolených náhradníkov,
  8. rozhoduje o prijatí a vylúčení člena jednoty,
  9. zvoláva členskú schôdzu jednoty, ktorej je za všetky svoje rozhodnutia zodpovedný,
  10. starosta jednoty:
   • je štatutárnym zástupcom jednoty a je oprávnený konať menom jednoty vo všetkých záležitostiach jednoty,
   • poveruje iného člena predsedníctva konkrétnym poslaním ako svojho zástupcu,
   • najmenej raz za mesiac zvoláva predsedníctvo jednoty a predsedá ich schôdzam,
   • môže prizvať na zasadnutie predsedníctva jednoty predsedu DaKK s hlasom poradným alebo ďalších členov jednoty podľa charakteru prerokovávaných problémov,
   • predsedá členskej schôdzi jednoty.
 4. Dozorná a kontrolná komisia jednoty
  1. je nezávislým kontrolným orgánom jednoty,
  2. členskou schôdzou zvolení členovia DaKK si volia zo svojho stredu predsedu DaKK, DaKK je spravidla 3 – 5 členná,
  3. jej činnosť je zameraná na posudzovanie hospodárenia s majetkom jednoty na úrovni všetkých jej organizačných zložiek,
  4. za svoju činnosť zodpovedá členskej schôdzi jednoty,
  5. DaKK vykonáva:
   • najmenej raz ročne revíziu hospodárenia jednoty, dodržiavania schváleného rozpočtu a správnosti finančných operácií,
   • kontrolu plnenia uznesení a úloh orgánov jednoty,
   • kontrolu dodržiavania stanov,
   • upozorňuje predsedníctvo na zistené nedostatky a predkladá návrhy a opatrenia na ich nápravu,
   • vyjadruje sa k správe o hospodárení, ktorá je predkladaná na členskej schôdzi.

Článok 6.

Hospodárenie

 1. Majetok jednoty tvorí:
  • nehnuteľný majetok,
  • hnuteľný majetok,
  • pohľadávky a iný finančný majetok,
  • peňažné prostriedky na účtoch a v hotovosti.
 2. Zdroje majetku jednoty tvoria:
  • majetok, ktorý na ňu prešiel podľa zákona č.175/1990 Zb.,
  • dotácie a príspevky zo štátneho rozpočtu, rozpočtu mesta a od iných organizácií,
  • podiel výšky členských príspevkov stanovený zjazdom Sokola na Slovensku, oddielové príspevky,
  • finančné príspevky a vecné dary členov jednoty,
  • príjmy od sponzorov a individuálnych darcov,
  • príjmy z vlastnej hospodárskej a podnikateľskej činnosti,
  • príjmy zo športovej, kultúrnej a spoločenskej činnosti.
 3. Hospodárenie jednoty sa riadi rozpočtom prejednaným a schváleným členskou schôdzou.
 4. Hospodárska a podnikateľská činnosť pozostáva z prenájmu majetku jednoty.
 5. V záujme vytvárania ďalších zdrojov na činnosť môže jednota vykonávať aj doplnkovú podnikateľskú činnosť súvisiacu so zabezpečovaním programových cieľov jednoty, a to v súlade so všeobecne záväznými predpismi a stanovami jednoty.
 6. O výške oddielových príspevkov rozhoduje členská schôdza po dohode s predsedníctvom jednoty.
 7. Plnenie rozpočtu kontroluje predsedníctvo spolu s dozornou a kontrolnou komisiou jednoty.
 8. Náklady spojené s činnosťou orgánov jednoty sa hradia z členských a oddielových príspevkov a z ďalších finančných zdrojov.

Článok 7.

Zánik

O zániku jednoty rozhoduje najvyšší orgán – členská schôdza, ktorá menuje likvidátora. Likvidátor najskôr vyrovná všetky dlhy a záväzky a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia členskej základne.

Zánik Jednoty SOKOL Trenčín treba oznámiť do 15 dní Ministerstvu vnútra SR.

Článok 8.

Symbolika Jednoty SOKOL Trenčín

 1. Členovia jednoty sa oslovujú “sestra”, “brat”. Medzi ženami navzájom a medzi mužmi navzájom používajú tykanie.
 2. Sokolským pozdravom je zvolanie “Nazdar”.
 3. Znakom Jednoty SOKOL Trenčín je sokol a monogram, doplnené nápisom “Jednota SOKOL Trenčín” a vlajka.
 4. Členovia jednoty môžu nosiť sokolský kroj a sokolský odznak, ktorého vzhľad schvaľuje zjazd.

Článok 9.

Záverečné ustanovenia

 1. Zmeny a doplnky stanov upravené v úplnom znení stanov Jenoty SOKOL Trenčín nadobúdajú platnosť dňom ich schválenia členskou schôdzou Jednoty SOKOL Trenčín, účinnosť nadobudnú dňom vyznačenia Ministerstva vnútra SR, že berie zmeny na vedomie.
 2. Zmeny a doplnky stanov boli prerokované a schválené členskou schôdzou Jednoty SOKOL Trenčín dňa 1.3.2002.
 3. Zároveň týmto dňom strácajú platnosť Stanovy registrované MV SR pod č.VVS/1-900/90-2983 zo dňa 3.10.1990.
 • Darovanie Vašich 2%
  (tlačivá)
 • 24.2.2024 o 14:30 - Mestská športová hala
  Výročná členská schôdza
  (pozvánka) , (foto)
 • 2.2.2024 - 3.2.2024 - sokolovńa
  24-hodinový volejbalový maratón
  14.ročník memoriálu Jaromíra Šinku
  (info) , (výsledky)
 • 22.12.2023 - 7.1.2024
  Prerušenie prevádzky sokolovne

  Prajeme vám pokojné sviatky a veľa zdravia v novom roku.

© 2018. Jednota SOKOL Trenčín. (facebook) Voľnosť – rovnosť – bratstvo